Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
NÔNG DÂN MUỐN GIÀU, NÔNG NGHIỆP MUỐN THỊNH THÌ CẦN PHẢI CÓ HỢP TÁC XÃ
Đăng ngày: (04-04-2013); Số lượt đọc: 678
Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, gần 67 năm qua, trải qua các thời kỳ phát triển của cách mạng, phong trào Hợp tác xã (HTX) Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng chung của cả nước

 Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, gần 67 năm qua, trải qua các thời kỳ phát triển của cách mạng, phong trào Hợp tác xã (HTX) Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng chung của cả nước. Thể theo nguyện vọng thiết tha của cán bộ, xã viên người lao động trong các HTX, ngày 27/7/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1268/QĐ-TTg về việc chọn ngày 11/4 hàng năm làm Ngày Hợp tác xã Việt Nam (vào ngày này cách đây 67 năm (11/4/1946) Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư kêu gọi điền chủ nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp.

Nhìn lại lịch sử của phong trào HTX ở nước ta trong gần 67 năm qua, chúng ta rất đỗi tự hào về những đóng góp to lớn của kinh tế hợp tác, HTX và những hoạt động của hệ thống tổ chức Liên minh HTX qua các thời kỳ cách mạng. Ngay sau khi Cách mạng Tháng tám năm 1945 thành công, Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phát triển kinh tế hợp tác, HTX, khởi đầu với các hình thức hợp tác giản đơn như Tổ vàn công, Tổ đổi công và tiến dần lên HTX, tiêu biểu là việc thành lập HTX Thủy tinh Dân Chủ tại vùng chiến khu Việt Bắc, mở đầu cho sự ra đời và phát triển phong trào HTX ở Việt Nam. Kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược năm 1954, miền Bắc được giải phóng và tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH); cuộc vận động xây dựng và phát triển HTX đã thực sự trở thành một phong trào cách mạng rộng lớn, thu hút đại bộ phận hộ nông dân, người sản xuất nhỏ, thợ thủ công, tiểu thương, tiểu chủ tham gia hợp tác làm ăn trong các loại hình HTX theo đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Bằng sức mạnh lao động tập thể, kinh tế HTX đã góp phần chuyển đổi phương thức sản xuất tập trung, tạo điều kiện thuận lợi để từng bước đưa máy móc, thiết bị, công cụ mới và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, làm cho năng suất lao động, giá trị sản lượng không ngừng tăng lên, góp phần tích cực xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH. Đồng thời mạng lưới HTX tín dụng, HTX mua bán được hình thành đến phường, xã, thôn, bản, trở thành lực lượng “trợ thủ” đắc lực cho thương nghiệp quốc doanh và hỗ trợ cho nông dân khắc phục tình trang vay nặng lãi; cùng với những đóng góp về phát triển kinh tế, các HTX đã rất chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, yêu CNXH, thường xuyên nâng cao giác ngộ chính trị cho đông đảo quần chúng lao động, tích cực vận động, hướng dẫn, tổ chức xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu vực nông thôn... góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc cải tạo XHCN ở miền Bắc, hình thành nên quan hệ sản xuất mới phù hợp với chế độ chính trị, xã hội mới, tạo nên động lực mới và tinh thần phấn chấn thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất và xây dựng HTX ngày càng vững mạnh. Đặc biệt trong những năm  đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh, đánh phá miền Bắc, hưởng ứng lời hiệu triệu của Đảng và Bác Hồ “ tất cả để chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược – tất cả để giải phóng miền Nam ruột thịt và thống nhất nước nhà” cán bộ, xã viên và người lao động trong khu vực HTX đã nêu cao lòng yêu nước nồng nàn và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với tay cày, tay súng, vừa sản xuất vừa chiến đấu, vừa củng cố, xây dựng, phát triển HTX và trở thành hậu phương lớn của tiền tuyến lớn. Nhờ sức mạnh tập thể của phong trào HTX mà Đảng và Nhà nước ta đã huy động được cao độ sức người, sức của phục vụ cho cuộc chiến đấu vĩ đại của dân tộc chống lại sự xâm lược của bọn đế quốc và bè lũ tay sai; khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, xe chưa qua, nhà không tiếc” đã trở thành ý chí và phương châm hành động cách mạng của cán bộ, xã viên và người lao động trong các HTX, góp phần cùng với quân và dân cả nước đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Sau chiến thắng lịch sử năm 1975, non sông thu về một mối, cùng tiến lên XHCN, từ đây phong trào HTX phát triển trên phạm vi cả nước, đặc biệt là trong thập niên 80 là thời kỳ phong trào HTX ở nước ta phát triển thành cao trào lớn. Cả nước đã thành lập trên 76000 HTX, thu hút hơn 20 triệu xã viên, trong đó 95% hộ nông dân tham gia HTX và sản xuất hơn 80% sản lượng lương thực và thực phẩm cả nước.

Từ sau khi có nghị quyết 10-NQ/BCT của Bộ Chính trị về việc công nhận kinh tế hộ gia đình là đơn vị kinh tế tự chủ và Chỉ thị 100-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thực hiện khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm, người lao động, tình hình sản xuát trong nông nghiêp, tiểu thủ công nghiệp (TTCN) đã có những biến chuyển quan trọng, Tài nguyên đất đai, tư liệu sản xuất, lao động trong khu vực HTX được sử dụng có hiệu quả hơn, sức lao động được giải phóng, năng suất lao động và năng suất các loại cây trồng, vật nuôi tăng lên đáng kể, Cũng tại thời điểm này, khu vực kinh tế tập thể theo mô hình HTX kiểu cũ xuất hiện nhiều vấn đề bất hợp lý, bộc lộ những bất cập, hạn chế của cơ chế quản lý hành chính, tập trung quan liêu, bao cấp.

Trước tình hình đó cuối năm 1996 , Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hành Luật HTX, tiếp đến năm 2003, Quốc hội tiếp tục ban hành Luật HTX sửa đổi, bổ sung. Đặc biệt là ngày 18/3/2002 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ năm (khóa IX) đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Kể từ khi có Nghị quyết số 13-NQ/TW và Luật HTX ra đời, khu vực kinh tế tập thể trong cả nước đã tiến hành chuyển đổi, củng cố, đổi mới và không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua muôn vàn khó khăn , thách thức, từng bước thoát khỏi cơ chế quản lý cũ, hình thành và hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, dần dần khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong nền kinh tế hàng hóa, nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN và tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp kinh tế - xã hội của đất nước.

Đến cuối năm 2012, cả nước có hơn 375.000 Tổ hợp tác, 19.717 HTX và 54 Liên hiệp HTX, trong đó có 9.900 HTX nông nghiệp, 3.072 HTX Tiểu thủ công nghiệp, 1.458 HTX thương mại dịch vụ, 1.590 HTX điện năng, 1.072 HTX giao thông vận tải, 775 HTX xây dựng, 1.137 Quỹ tín dụng nhân dân và 710 HTX hoạt động trên các lĩnh vực khác.

Thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác và HTX tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm vận động, phát triển kinh tế tập thể. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân, đế quốc, đặc biệt là trong những năm đánh Mỹ, đặc khu Vĩnh Linh, tuyến đầu của Tổ quốc, mặc  dù ngày đêm phải luôn gánh chịu mưa bom, bão đạn mang tính chất  hủy diệt, tàn khốc của đế quốc Mỹ nhưng phong trào HTX vẫn được hình thành và phát triển; cán bộ, xã viên, người lao động trong các HTX vẫn tay cày, tay súng, vừa chiến đấu, phục vụ chiến đấu, vừa sản xuất và kiên cường bám trụ, với phương châm “ Một tấc không đi, một ly không rời” và đã trở thành “ Lũy thép anh hùng” ở địa đầu miền Bắc XHCN, là hậu phương trực tiếp cho chiến trường miền Nam và Trị Thiên, cùng với quân và dân cả nước làm nên đại thắng mùa xuân lịch sủ năm 1975. Điển hình là HTX Vĩnh Kim, năm 1967 được Đảng và Nhà nước phong tặng đơn vị Anh hùng lao động, đặc biệt vinh dự  được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng cho HTX một chiếc máy cày và trở thành “kỷ vật thiêng liêng quý hiếm” để lại cho muôn đời con cháu mai sau.

Sau khi Quảng Trị hoàn toàn giải phóng và đất nước thống nhất, phong trào HTX ở đặc khu Vĩnh Linh đã phát huy những ảnh hưởng tích cực và lan tỏa ra toàn tỉnh; các Tổ hợp tác, Tập đoàn sản xuất nông nghiệp sớm hình thành ở hầu hết các huyện mới giải phóng và sau đó phát triển thành HTX bậc thấp và HTX bậc cao. Có thể nói rằng phong trào HTX ở Quảng Trị đã phát triển nhanh chóng và sớm hòa nhập với sự phát triển phong trào hợp tác hóa của miền Bắc XHCN.

Bằng sức mạnh tập thể của khu vực kinh tế hợp tác và HTX cán bộ, xã viên trên địa bàn tỉnh đã lao động quên mình, tiến hành rà phá bom mìn, khai hoang phục hóa ruộng đất, khôi phục sản xuất ,từng bước hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lại quê hương trên đống tro tàn, gạch nát.

Cùng với cả nước, phong trào kinh tế hợp tác, HTX ở Quảng Trị đã trải qua nhiều bước phát triển thăng trầm, nhất là giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển. Mặc dù, phần lớn HTX đã tiến hành chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã nhưng do hoàn cảnh và điều kiện nội tại của HTX gặp phải nhiều khó khăn, hạn chế, trong đó đáng chú ý là đội ngũ cán bộ quản lý và phương thức hoạt động của các HTX đã không bắt kịp với các yêu cầu phát triển của nền kinh tế hàng hóa, nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nên hiệu quả sản xuất - kinh doanh, dịch vụ và khả năng cạnh tranh của HTX non yếu về nhiều mặt.

Trước tình hình đó, để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tậ thể trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành chương trình hành động và kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW của Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng lần thứ năm (khóa IX). Trải qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 13/TW5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX), Luật Hợp tác xã và các Chỉ thị , Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, tình hình hoạt động của khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tiến bộ đáng mừng, Số lượng Tổ hợp tác tăng nhanh ( toàn tỉnh hiện có trên 7150 tổ hợp tác), thành lập được nhiều HTX hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, các HTX được thành lập thời kỳ trước đây đã tiến hành chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo Luật HTX. Toàn tỉnh hiện có 356 HTX trong đó có 313 HTX nông nghiệp, 41 HTX phi nông nghiệp. Nhìn chung các HTX đã được củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả trên cả 3 mặt: Quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý và quan hệ phân phối. Trách nhiệm và mối quan hệ giữa HTX với các thành viên và hộ xã viên được xác định một cách rõ ràng, rành mạch hơn. Nhiều HTX đã có những giải pháp tích cực huy động thêm nguồn vốn hoạt động cho HTX, Tư cách xã  viên được xác định lại theo hướng tinh gọn và đích thực. Đội ngũ cán bộ quản lý HTX đã được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức quản lý kinh tế theo yêu cầu mới,... Nhờ vậy, các hoạt động sản xuất - kinh doanh,  dịch vụ của các Tổ hợp tác, HTX không ngừng được nâng cao, thực sự là “bà đỡ” hỗ trợ cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển đúng hướng, đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, khẳng định được là nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh nhà.

 

Kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam là dịp để cán bộ, xã viên và người lao động khu vực kinh tế tập thể ôn lại lịch sử hình thành và phát triển kinh tế hợp tác, HTX của quê hương và đất nước; khơi dậy niềm tự hào phấn khởi về những đóng góp to lớn của sức mạnh kinh tế tập thể trong các thời kỳ cách mạng ở nước ta. Đồng thời đây cũng là một cơ hội tốt để các Tổ hợp tác, HTX nhìn lại sức vóc và khả năng bươn chải của mình trong giai đoạn đất nước đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế để có sự nỗ lực phấn đấu mới, quyết tâm vượt khó vươn lên, Tập trung củng cố, nâng cao năng lực nội tại, huy động , khai thác tốt hơn khả năng góp vốn, góp công, góp sức của các thành viên Tổ hợp tác, HTX để vừa làm tốt vai trò “bà đỡ” cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển, vừa mở rộng các hoạt động sản xuất - kinh doanh dịch vụ để không ngừng tăng cường thực lực kinh tế tài chính và tăng khả năng cạnh tranh của HTX, góp phần làm cho khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX nhanh chóng lớn mạnh, xứng đáng với vai trò, vị trí đã được các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước xác định: “Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”.

File đính kèm:
Ngô Thanh Nghị-Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh QuảngTr
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 21
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606