Tin tức chỉ đạo điều hành

Ngày 28/6/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị (BCĐ KTTT) năm 2022.