Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị

Nhằm tổng hợp, rà soát, phân loại hợp tác xã (HTX) trong toàn tỉnh để có giải pháp hợp nhất, sáp nhập các HTX có quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém kéo dài, hình thành các HTX quy mô lớn, hoạt động hiệu quả theo quy định của Luật HTX, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch hợp nhất, sáp nhập các HTX quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém kéo dài trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện các giải pháp hợp nhất, sáp nhập một cách đồng bộ, có sự phối hợp giữa các ngành, các cấp dựa trên nguyện vọng của thành viên HTX. Đồng thời tập trung củng cố, hợp nhất, tổ chức lại hoạt động của HTX theo đúng quy định của Luật HTX, lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia với việc củng cố và phát triển HTX. Tổng hợp, rà soát, phân loại HTX trong toàn tỉnh để đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm các HTX hoạt động yếu kém.

HTX cần thực hiện hợp nhất, sáp nhập bao gồm: các HTX hoạt động không đúng theo quy định của Luật HTX hiện hành và 2 năm liên tục không tổ chức hội nghị quyết toán tài chính, không nộp báo cáo theo quy định cho cơ quan quản lý nhà nước; các HTX hoạt động xếp loại yếu; các HTX có quy mô nhỏ, hoạt động cầm chừng hoặc chủ yếu thực hiện các dịch vụ cơ bản phục vụ thành viên sản xuất lúa; các HTX có tổng quỹ tiền lương và các chi phí hoạt động hàng năm dưới 100 triệu đồng, doanh thu hàng năm dưới 500 triệu đồng; HTX tự nguyện sáp nhập vào HTX khác; một hoặc một số liên hiệp HTX có thể tự nguyện sáp nhập vào một liên hiệp HTX khác.

Theo kế hoạch, từ tháng 6 đến tháng 8/2023, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá, xếp loại hoạt động của các HTX để xác minh các HTX hoạt động yếu kém, cần thiết phải hợp nhất, sáp nhập.

Từ tháng 8 đến tháng 12/2023, xây dựng phương án hợp nhất, sáp nhập cụ thể cho từng đơn vị. Hội đồng quản trị HTX hoạt động yếu kém, quy mô nhỏ có nhu cầu hợp nhất, sáp nhập thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND các cấp và trình đại hội thành viên xem xét, quyết định.

Trên cơ sở đề xuất, phương án hợp nhất của các HTX có nhu cầu, tiến hành tập huấn, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX và tư vấn xây dựng các phương án liên quan.

Đối với các HTX ngừng hoạt động kéo dài, hình thức, không có phương án củng cố, đổi mới và không thống nhất được phương án hợp nhất, sáp nhập, đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành vận động giải thể hoặc tư vấn chuyển đổi sang hình thức tổ hợp tác căn cứ trên nguyện vọng của thành viên.

Hà Trang

 • 17/2023/QH15

  Luật Hợp tác xã năm 2023 (20/06/2023)

 • 106/NQ-CP

  Nghị quyết về phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (18/07/2023)

 • 09/NQ-CP

  Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (02/02/2023)

 • 144/KH-BCĐ

  KẾ HOẠCH làm việc với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể các huyện, thành phố, thị xã và Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn năm 2023 (19/06/2023)

 • 118/KH-UBND

  Kế hoạch hợp nhất, sáp nhập các hợp tác xã có quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 (22/05/2023)

Đang truy cập: 24

Hôm nay: 353

Tổng lượt truy cập: 158,908