Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị

Thúc đẩy chuyển đổi số trong hợp tác xã

Xác định chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể có ý nghĩa hết sức quan trọng, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và có những hoạt động hỗ trợ bước đầu nhằm giúp các HTX trong việc chuyển đổi số, tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.